NYNÍ MEGA SLEVY AŽ 80 %
Pouze do vyprodání zásob!
AKCE
LOWAPETZLMSRTHERM-A-RESTSEALLINELOWASIGGJULBOPRIMUSLEKILOWACraftKEENLOWAPETZLLOWATHERM-A-RESTSEALLINEPLATYPUSSIGGLOWAPRIMUSLEKIVICTORINOXCraftLOWALOWAPETZLMSRTHERM-A-RESTLOWAPLATYPUSSIGGJULBOPRIMUSLOWAVICTORINOXCraftKEENLOWALOWAMSRTHERM-A-RESTSEALLINEPLATYPUSLOWAJULBOPRIMUSLEKIVICTORINOXLOWAKEENLOWAPETZLMSRLOWASEALLINEPLATYPUSSIGGJULBOLOWALEKIVICTORINOXCraftKEENLOWAPETZLMSRTHERM-A-RESTSEALLINELOWASIGGJULBOPRIMUSLEKILOWACraftKEEN

PROPAGAČNÍ SKUPINY

ODEBÍREJTE NÁŠ NEWSLETTER

AKTUALITY

29.04.2024

PŘI DOTAZECH NÁS KONTAKTUJTE VÝHRADNĚ TELEFONICKY, ANEBO E-MAILEM. Dotaz na dostupnost u konkrétního artiklu, ani kontaktní formulář momentálně nefungují. Na odstranění chyby pracujeme. Děkujeme za pochopení.

29.04.2024

VÝPRODEJ VYBRANÉHO ZBOŽÍ - SLEVY až 70% na vybrané zboží - pouze do vyprodání zásob. Více v oddílu AKCE, případně VÝPRODEJ.

724 193 978
alpine@matum.cz

Půjčovna


V rámci zkvalitňování našich služeb Vám nabízíme možnost zapůjčení turistického, lezeckého a campingového vybavení.
Ceník a výpůjční řád naleznete níže.

Pro bližší informace jsme Vám k dispozici prostřednictvím e-mailu alpine@matum.cz, anebo prostřednictvím telefonního čísla +420 724 193 978.


VÝPŮJČNÍ ŘÁD-VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Zákazník (dále jen nájemce) používá předmět nájmu, jehož převzetí od společnosti MATUM.CZ s.r.o (dále jen pronajímatel) potvrdí svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě, po smluvenou výpůjční dobu za dohodnutou úplatu (nájemné).
 • Podmínkou pro uzavření smlouvy je: 
  • složení kauce (vratné zálohy). Kauce musí být složena v hotovosti.
  • předložení dokladu totožnosti a poskytnutí kontaktních informací
  • písemný souhlas s ustanoveními výpůjčního řádu-všeobecných podmínek
  • úhrada nájemného (půjčovného) na smluvenou výpůjční dobu v hotovosti v den zapůjčení, resp. v den rezervace předmětu nájmu
 • Nájemné (půjčovné) je splatné v hotovosti v den zapůjčení, případně v den rezervace.
 • Den zapůjčení po 15.00 hod. a den navrácení předmětu nájmu do 11.00 hod. se nezapočítává do výpůjční doby.
 • Minimální výpůjční doba jsou 2 dny.
 • Při předčasném vrácení předmětu nájmu nevzniká nájemci nárok na vrácení části nájemného.
 • Nájemce zodpovídá za předmět nájmu po dobu trvání výpůjční doby. Při ztrátě, odcizení, anebo poškození převzatého předmětu nájmu nad rámec běžného opotřebení uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě. Na úhradu této částky může být pronajímatelem použita složená kauce. Předmět nájmu, anebo jeho část se v tomto případě stává majetkem nájemce.
 • Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu nepoškozený, čistý a suchý. V případě poškození, či neúměrného znečištění předmětu nájmu budou nájemci účtovány náklady na opravy a vyčištění. Na případné poškození je nájemce povinen upozornit pronajímatele.
 • Kauce je vratná v plné výši, pokud byl předmět nájmu vrácen pronajímateli v dohodnutém termínu, nepoškozený, čistý a suchý. V opačném případě slouží kauce v plné výši, případně její část na úhradu opravy, vyčištění nebo prodloužení doby nájmu.
 • Pronajímatel má právo použít kauci na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vůči nájemci vzniklých.
 • Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí materiálu pronajímatelem. Prodloužení smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele, a nájemce se v tomto případě zavazuje zaplatit smluvenou cenu nájemného dle podepsané nájemní smlouvy na předmět nájmu za každý další den nájmu.
 • Při překročení smluvené výpůjční doby bez souhlasu pronajímatele se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu nájemného dle podepsané nájemní smlouvy na předmět nájmu za každý i započatý den prodlení s vrácením předmětu nájmu, a to včetně dne navrácení, a dále smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného za každý den prodlení.
 • V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu do 10-ti dnů od posledního smluveného dne výpůjční doby, je pronajímatel oprávněn použít kauci k úhradě předmětu nájmu – kauce v plné výši propadá pronajímateli.
 • Není-li výslovně dohodnuto jinak, je předmět nájmu možné vracet pouze v otevírací době provozovny.
 • Předmět nájmu je možné rezervovat nájemcem předem. V okamžiku rezervace je uzavřena nájemní smlouva a nájemce uhradí celou výši nájemného (půjčovného) na smluvenou výpůjční dobu. Vratnou kauci uhradí nájemce v den faktického vypůjčení předmětu nájmu. Případné zrušení rezervace poté podléhá následujícím storno poplatkům:
  • do 7 dnů před dnem vypůjčení bez stornopoplatku
  • 7–2 dny před dnem vypůjčení činí stornopoplatek 50 % z hodnoty nájemného
  • 1 den před dnem smluveného vypůjčení do dne vrácení činí stornopoplatek 100 % z hodnoty nájemného
 • Používáním outdoorového sportovního vybavení nesprávným způsobem si je možné přivodit úraz, anebo smrt. Nájemce svým podpisem stvrzuje používání předmětu nájmu výhradně na vlastní riziko a plně přebírá veškerou zodpovědnosti za jeho správné a bezpečné používání v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen, a za dodržování pravidel bezpečnosti při sportovních aktivitách a při pohybu na horách a ve volném terénu. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.
 • Pronajímatel - společnost MATUM.CZ s.r.o. - nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou nájemci vzniknout v souvislosti s používáním předmětu nájmu, včetně poruchy, nebo poškození předmětu nájmu.

Ceník půjčovného v souboru PDF

Partneři
MAS Ricany
Kontakty Mobil: 724 193 978
E-mail: alpine@matum.cz
  Copyright © Matum Alpine 2024